Ekonomia i Finanse

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Wiesława Lizińska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-6957-2846

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Polityki Gospodarczej, Instytut Ekonomii i Finansów

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 5233486, 89 5245594

E-mail

wieslawa.lizinska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Wieslawa-Lizinska

Dyscyplina naukowa

ekonomia i finanse

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

WoS – 15, Scopus – 10

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

WoS – 274, Scopus – 25

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

WoS – 9, Scopus – 4

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

415

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Uwarunkowania lokalizacji i efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych

2.     Obszary uprzywilejowane gospodarczo (w tym specjalne strefy ekonomiczne) i ich znaczenie w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego

3.     Determinanty i instrumenty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

4.     Sprawność instytucjonalna samorządów lokalnych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Realizacja projektu badawczego nie wymaga finansowania.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów