Ekonomia i Finanse

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Adam P. Balcerzak

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0352-1373

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Rynku i Konsumpcji/Instytutu Ekonomii i Finansów

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

E-mail

a.balcerzak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate // Profil Web of Science // Scopus

https://www.researchgate.net/profile/Adam-Balcerzak-2

https://www.webofscience.com/wos/author/record/134049

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55364251700

Dyscyplina naukowa

1)       Ekonomia i finanse

2)       Nauki o zarządzaniu i jakości

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

WoS – 79 / Scopus – 41

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

WoS – 977 / Scopus – 766

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

h-index WoS- 22 / h-index Scopus-16

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

2668

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

28

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ekonomia instytucjonalna, mikroekonomia, makroekonomia,

2.                    Determinanty zmian produktywności warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Industry 4.0

3.                    Wzrost zrównoważony przedsiębiorstw. Znaczenie przedsiębiorczości w procesach rozwoju gospodarczego, determinanty poziomu przedsiębiorczości

4.                    Powiązania pomiędzy efektywnością rynków finansowych a poziomem przedsiębiorczości i  rozwoju gospodarczego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Realizacja projektu badawczego nie wymaga finansowania.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów