Nauki teologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Paweł Rabczyński

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8732-7019

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych

Wydział

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 606 22 59 33

E-mail

pawel.rabczynski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Rabczynski

Dyscyplina naukowa

nauki teologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

6/4

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0/0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0/0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

21

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   chrystologia

2.                    eklezjologia

3.                    ekumenizm i religiologia

4.                    teologia kapłaństwa i powołania

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów