Pedagogika​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Hanna Kędzierska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4187-2764

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

695422845

E-mail

h.a.kedzierska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

5

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

137

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Procesy tranzycji zawodowych nauczycieli na różnych etapach karier – od nowicjusza do emeryta

2.     Uczenie się zawodu nauczyciela w miejscu pracy

3.     Tranzycje do dorosłości młodzieży ( w tym wychowanków pieczy zastępczej)

4.     Edukacja do zrównoważonego rozwoju – w perspektywie po-krytycznej pedagogii

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów