Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Renata Pietrzak-Fiećko

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-0754-0806

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Towaroznawstwa i Badan Żywności

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

 89 5233570

E-mail

renap@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Renata-Pietrzak-Fiecko

Dyscyplina naukowa

technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

48

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

166

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

359

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Grzyby jadalne jako źródło składników bioaktywnych w diecie człowieka

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                                                                                                                

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                                                                                                               

W laboratorium Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności dostępna jest potrzebna aparatura oraz środki na pokrycie kosztów zaplanowanych zadań badawczych w ramach realizacji pracy doktorskiej.