Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Opis programu:

Program Doktorski dyscypliny NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI ukierunkowany jest na dostarczeniu wiedzy oraz nabyciu przez jego uczestnika kompetencji i umiejętności związanych z projektowaniem i przeprowadzeniem badań naukowych z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych właściwych dla dyscypliny. Obejmuje on m.in. zagadnienia dotyczące etyki i własności intelektualnej, filozofii nauk, propedeutyki pracy naukowej, ilościowych i jakościowych metod badawczych, tworzenia projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań oraz prawa prywatnego i publicznego.

Doktorant ma możliwość przygotowania publikacji i aktywnego uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych oraz odbywania wizyt studyjnych na uczelniach zagranicznych. W trakcie kształcenia przygotowuje dysertację, która powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu badawczego z zakresu zarządzaniu i jakości. Dzięki temu będzie miał on istotny wkład w rozwój i poszerzenie wiedzy w obszarze dyscypliny naukowej.

Możliwości związane z karierą:

Absolwent szkoły doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości uzyskuje stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Może on rozwijać karierę w sektorze prywatnym i publicznym lub spełniać się zawodowo w instytucjach naukowych.  W zakresie dyscypliny, posiada wiedzę i umiejętności zapewniające wysokie kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jak również instytucjach administracji publicznej oraz organizacjach non-profit. Ponadto ma potencjał do wdrażania innowacji i kreowania prorozwojowych zmian w otoczeniu społeczno-biznesowym. Jest ekspertem w swojej dziedzinie przygotowanym do pracy naukowej w szkołach wyższych oraz instytutach badawczych tak w kraju, jak i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • konkurencyjność i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • jakość i zarządzanie jakością
 • podmiot gospodarczy i organizacja non-profit
 • przedsiębiorczość i strategia
 • zachowania konsumenta i trendy rynkowe
 • marketing, logistyka, zasoby ludzkie i rachunkowość menedżerska

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
0000-0002-6571-1140

Zakład/Katedra/Instytut:
Kat. Rynku i Konsumpcji, Instytut Ekonomii i Finansów

Wydział:
Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet:
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
600 374 017

E-mail:
margrzyb@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
Brak

Konto w serwisie ResearchGate:
Profil na ResearchGate

Dyscyplina naukowa:
Nauki o zarządzaniu i jakości

Wskaźniki dorobku naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: 13
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: liczba cytowań łącznie = 23
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): h-index = 2
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): liczba cytowań łącznie = 280
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): native hindex 11 ( 12/03/2024 ), h-index = 10
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 2
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

 • Polskim: Tak
 • Zagranicznym: Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz sztucznej inteligencji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie branży mleczarskiej.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 • Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak
 • Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-9146-510X

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Wydział:
Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet:
Warmińsko-Mazurski W Olsztynie

Tel.:
+89 523 38-62 (506-174-827)

E-mail:
wojciech.kozlowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
Brak

Konto w serwisie ResearchGate:
Profil na ResearchGate

Dyscyplina naukowa:
Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Wskaźniki dorobku naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: 2
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 36
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 1
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 285
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 7
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: Brak danych

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

 • Polskim: Tak
 • Zagranicznym: Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Marketing Społecznie Zaangażowany – marketing zielony, marketing społeczny, marketing sprawy.
 • Skłonność do płacenia i skłonność do akceptacji.
 • Marketing 4.0 i 5.0.
 • Aksjologia i psychologia konsumenta.
 • Smart city i jakość życia.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 • Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie
 • Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-1614-4397

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Wydział:
Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
523 3498

E-mail:
kkruk@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
Brak

Konto w serwisie ResearchGate:
Krzysztof Krukowski (researchgate.net)

Dyscyplina naukowa:
Nauki o zarządzaniu i jakości

Wskaźniki dorobku naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: 15/11
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 81/90
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 4/5
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 506
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 11
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

 • Polskim: Tak
 • Zagranicznym: Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie procesowe

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 • Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak
 • Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Numer ORCID:
0000-0002-1707-0553

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Wydział:
Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48895233415

E-mail:
olinski@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
Brak

Konto w serwisie ResearchGate:
Profil na ResearchGate

Dyscyplina naukowa:
Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Wskaźniki dorobku naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: 13/11
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 24/30
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 3/4
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 177
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 7
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

 • Polskim: Tak
 • Zagranicznym: Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Model biznesu
 • Industry 4.0/5.0
 • Przedsiębiorczość
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Zrównoważony rozwój

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 • Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak
 • Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak