Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

Monika Kotowska

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID

0000-0002-7757-020X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Kryminologii i Kryminalistyki

Wydział

Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

601-370-137

E-mail

monika-kotowska@o2.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

Ogólna liczba publikacji 72

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

18

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

0

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

0

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

b.

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Problematyka przestępczości zorganizowanej

2.       Problematyka przestępczości kobiet

3.       Problematyka przestępczości nieletnich

4.       Problematyka współczesnych patologii społecznych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie ma takiej potrzeby