Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Radosław Gross

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany, profesor UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4190-5415

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Polski

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

665691026

E-mail

radoslaw.gross@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

4

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

1

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (jako promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

1 (jako promotor pomocniczy)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

tak

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Historia gospodarcza Polski po 1945 roku

2.                    Przemiany społeczne i polityczne w Polsce po 1945 roku

3.                    Dzieje wsi polskiej w XX wieku

4.                    Ruch młodzieżowy i oświata w Polsce po 1945 roku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak