Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Michał Krzyżaniak

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8195-5180

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Genetyki Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Wydział

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 5246146

E-mail

michal.krzyzaniak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Michal-Krzyzaniak-2

Dyscyplina naukowa

rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

72/79

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

558/854

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

20/17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1764

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

24

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Biokonwersja biomasy rolniczej oraz pozostałości  z przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem owadów.

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak. Stypendium doktoranckie z NCN na okres min. 24 miesiące

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak. Katedra posiada zasoby i wyposażone laboratoria