Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Marta Kopacz

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-6649-2314

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

Wydział

Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel. 692-335-643

E-mail

marta.kopacz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

0

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

0

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

0

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

0

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Instytucje łagodzące formalizm procesowych w sprawach sądowoadministracyjnych

2.                    Ochrona praw procesowych jednostki w sprawach administracyjnych

3.                    Administracyjne postępowania szczególne

4.                    Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w trybach nadzwyczajnych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Nie dotyczy