Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Mariusz Jerzy Stolarski

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0712-9678

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Wydział

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+ 48 89 523 48 38

E-mail

mariusz.stolarski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz-Stolarski

Dyscyplina naukowa

rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

79/96

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

878/1141

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

21/24

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

3089

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

29

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

2 (w tym jeden zaplanowany do obrony do końca 2022 r.)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Badania związane z biosurowcami, biogospodarką i odnawialnymi źródłami energii. Hodowla, produkcyjność, jakość biomasy i możliwości wykorzystania wieloletnich i jednorocznych roślin alternatywnych do celów energetycznych i przemysłowych. Technologie produkcji i logistyka pozyskiwania biosurowców, ich przetwarzania do bioproduktów o wyższej wartości dodanej oraz konwersja do biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Kaskadowe wykorzystanie różnych rodzajów biosurowców pochodzenia rolniczego i leśnego. Ocena efektywności ekonomicznej, energetycznej i środowiskowej uprawy, produkcji, logistyki oraz przetwórstwa biosurowców. Charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii na poziomie indywidualnym, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Proponowany temat: Waloryzacja jakości i efektywności produkcji biomasy rolniczej na cele energetyczne

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak – środki z  subwencji

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak – Katedra dysponuje odpowiednią infrastrukturą, aparaturą i zasobami do realizacji badań.