Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Mariusz Rutkowski

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7113-5074

Zakład/Katedra/Instytut

Zakład Języka Polskiego/Instytut Językoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

660103898

E-mail

rutkow@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz-Rutkowski-4

Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

413

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

x

b.

zagranicznym

X

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Onomastyka

2.                    Analiza dyskursu, analiza konwersacji

3.                    Język debaty publicznej

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK