Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Mariola Jaworska

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7581-4194

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Lingwistyki Stosowanej/Instytut Językoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 63 69

E-mail

mariola.jaworska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

41

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Analiza sposobów optymalizacji procesu uczenia się i nauczania języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii cyfrowej

2.                    Analiza sposobów przyswajania języka obcego  przez uczących się, stosowanych technik i strategii

3.                    Badanie roli różnic indywidualnych w komunikacji specjalistycznej w zakresie języka obcego

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak