Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Marian Szczepan Machinek

Stopień, tytuł naukowy

Profesor nauk teologicznych

Numer ORCID 

https://orcid.org/

0000-0002-1857-1018

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie

Wydział

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

0048 609 777 846

E-mail

marian.machinek@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://machinek.pl

https://www.researchgate.net/profile/Marian-Machinek

Dyscyplina naukowa

Teologia, Nauki o Rodzinie

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

WoS 8 prac / Scopus 7 prac

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

WoS prace cytowane 1, bez autocytowań 1 praca / Scopus prace cytowane 9,

bez autocytowań 8 prac

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

WoS 1 / Scopus 1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

125

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

7

7. Liczba doktorantów pod opieką

8

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

tak

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

niemieckim

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Teologiczne aspekty moralności

2.                    Antropologia teologiczna

3.                    Wybrane zagadnienia bioetyczne

4.                    Etyczno-teologiczny wymiar małżeństwa i życia rodzinnego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Nie dotyczy