Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Marian Szczepan Machinek

Stopień, tytuł naukowy

Profesor nauk teologicznych

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1857-1018

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie

Wydział

Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

609 777 846

E-mail

marian.machinek@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://machinek.pl

tak

Dyscyplina naukowa

Nauki Teologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

8/5

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1/4

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1/1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

99

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

7

7. Liczba doktorantów pod opieką

8

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Aktualne zagadnienia bioetyczne

2.                    Antropologia teologicznomoralna

3.                    Zagadnienia podstawowe teologii moralnej (np. sumienie)

4.                    Teologicznomoralna problematyka małżeństwa i rodziny

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?