Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

Imię i Nazwisko

Marek Karczewski

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https:/orcid.org/0000-0001-9435-3832

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych

Wydział

Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

607160857

E-mail

marek.karczewski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marek-Karczewski

Dyscyplina naukowa

Teologia biblijna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

40

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Apokalipsa św. Jana. Kontekst kulturowy powstania; hermeneutyka, symbolika, egzegeza tekstu; teologia.

2.                    Reinterpretacja tekstów starotestamentowych w Nowym Testamencie.

3.                    Johann Gottfried Herder. Hermeneutyka biblijna i egzegeza tekstów biblijnych.

4.                    Jan z Kwidzyna [Johannes Marienwerder]. Hermeneutyka biblijna i egzegeza tekstów biblijnych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

W ramach działalności wydziału.