Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Małgorzata Cygańska

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., Prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0003-4548-2915

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

895234736

E-mail

m.cyganska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

‪ https://scholar.google.com/citations?user=AX8r23cAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Cyganska

Dyscyplina naukowa

Ekonomia i finanse

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

8

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

19

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

164

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

6

6. Liczba wypromowanych doktorów :

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem :

a. polskim

Tak (Rozprawa doktorska w języku angielskim)

b. zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Finansowe skutki transformacji cyfrowej w polskim i portugalskim systemie opieki zdrowotnej

2.                 Uwarunkowania wykorzystania technologii cyfrowej w podmiotach leczniczych i jej wpływ na ich kondycję finansową

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak