Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Lucjan Świto

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

0000-0002-6392-4599

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego

Wydział

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 504 627 877

E-mail

lucjan.swito@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

nauki teologiczne, nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

59

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

4

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Problematyka „mieszana” prawa wyznaniowego, a więc obszar styku porządków normatywnych: prawa polskiego, prawa kanonicznego, a także prawa innych kościołów i związków wyznaniowych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?