Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

Justyna Karaźniewicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2276-6640

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

509 861 512

E-mail

justyna.karazniewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/Justyna-Karazniewicz

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej

Nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

110 ogółem (w tym 4 w WsS/Scopus)

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

34

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

2

7.         Liczba doktorantów pod opieką

4

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Postępowanie karne w Polsce, w szczególności: problematyka dowodowa, ochrona praw i wolności uczestników postępowania w związku z działaniami organów procesowych, cele postępowania karnego i ich realizacja, zagadnienia postępowania przygotowawczego).

2.       Karnomaterialne i procesowe aspekty ścigania przestępstw.

3.       Rola Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? nie

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak