Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Wojtkiewicz

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr. hab. n.med., dr hab. n. med.; dr. n. wet.; lek. wet.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0856-3644

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Wydział

Lekarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

brak

E-mail

joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Wojtkiewicz

IF 258, punkty MNiSW 4903 (na 29.08.2022)

Dyscyplina naukowa

NAUKI MEDYCZNE,

WETERYNARIA

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

117/114

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

933/1022

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

17/18

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1623

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

22

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

TAK

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Modele zwierzęce (duże i małe) – patomechanizmy wybranych jednostek chorobowych

2.                 Aspekty bioetyczne oraz prawne w medycynie regeneracyjnej

3.                 Badania epidemiologiczne a zdrowie człowieka – wybrane aspekty

4.                 Wpływ wybranych czynników szkodliwych na organizm żywy (ludzki, zwierzęcy)

5.                 Możliwość rozmowy oraz opracowania tematu badań zgodnie z zainteresowaniami doktoranta (w zakresie moich kompetencji)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK