Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Ostrouch-Kamińska

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8211-740X

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 62 83

E-mail

joanna.ostrouch@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wns.uwm.edu.pl/biogramy-pracownikow/ostrouch-kaminska-joanna

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

6/4

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

6/2

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1/1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar/PoP)

153

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar/PoP)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Nierówności społeczne w edukacji

2.                    Przemiany we współczesnych rodzinach i rodzinnych rolach kobiet i mężczyzn

3.                    Krytyczna analiza funkcjonowania szkoły

4.                    Różnice w biograficznych doświadczeniach, uczeniu się i funkcjonowaniu w dorosłości ze względu na płeć

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                                                                          tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

                                                                                                                                               tak