Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Janusz Godlewski

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.n.med, prof UW-M w Olsztynie

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6268-7694

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Histologii i Embriologii Człowieka

Wydział

Lekarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

698 694 528

E-mail

janusz.godlewski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

NAUKI MEDYCZNE

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

50

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

376

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

561

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Biologia nowotworów

2.                 Biologia molekularna

3.                 Biomarkery, ekspresja białek w materiale tkankowym.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK