Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Iwona Otrocka-Domagała

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany, profesor uczelni

Numer ORCID

0000-0002-3271-0408

Zakład/Katedra

Anatomii Patologicznej

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski

Tel.

502836186

e-mail

i.otrocka-domagala@uwm.edu.pl

Osobista storna www/konto ReaserchGate

www.researchgate.net/profile/Iwona-Otrocka-Domagala

Dyscyplina naukowa

weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1.       Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus

71/71

2.       Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

218/256

3.       Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9/10

4.       Liczba cytowań (Google Scholar)

556

5.       Indeks Hirscha (Google Scholar)

12

6.       Liczba wypromowanych doktorów

1

7.       Liczba doktorantów pod opieka

8.       Podejmę się opieki nad doktorantem

a.       Polskim

tak

b.       Zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1. Występowanie i klasyfikacja zmian rozrostowych jelita grubego u psów z oznaczeniem wybranych markerów o potencjalnym znaczeniu prognostycznym i predykcyjnym

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.       Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.       Czy w Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak