Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Ewa Kantowicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. Prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-6000-7277

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Instytut Pedagogiki

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 609559870

E-mail

ewakan@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Konto w serwisie ResearchGate; Ewa Kantowicz

Dyscyplina naukowa

Pedagogika/pedagogika społeczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

0/0

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0/0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0/0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

248

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

8

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

polskim

b.

zagranicznym

Lub zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Problematyka ochrony praw dziecka,system opieki nad dzieckiem i praca socjalno-wychowawcza z rodziną ryzyka.

2.       Aksjologiczno-epistemologiczne aspekty badań społeczno-pedagogicznych w obszarze zagrożeń społeczno-edukacyjnych, wykluczenia, aktywizacji  i integracji społecznej.

3.       Współczesne problemy pracy socjalnej i kształcenie do pracy pedagogicznej, opiekuńczej i socjalnej w kontekście polskim i europejskim.

4.       Etyka  zawodowa  i odpowiedzialność, profesjonalizacja zawodów pomocowych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

W Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych,