Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Elżbieta Łopieńska-Biernat

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3265-5207

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biochemii

Wydział

Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

895234883

E-mail

ela.lopienska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta-Lopienska-Biernat

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

40/55

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

138/205

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7/10

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

232

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.        Screening bioaktywności leków przeciwpasożytniczych in vitro – badania metabolomiczne nicienia pasożytniczego Anisakis simplex

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak, grant UMO-2020/37/N/NZ9/03312; kod finansowy 12.650.071-300

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

70%, 30% jako usługa zewnętrzna