Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Danuta Kruk

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3083-9395

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizyki i Biofizyki

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

516849233

E-mail

danuta.kruk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Danuta-Kruk

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej

Nauki biologiczne, Nauki medyczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

139

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1662

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

27

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

2454

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

27

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

5

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Dynamika i struktura układów biomolekularnych

2.                 Zastosowanie metod Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w medycynie

3.                 Własności nanomateriałów z perspektywy zastosowań w biologii i medycynie

4.                 Układy molekularne do transportu leków

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak