Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Cezary Senderowski

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-0331-3702

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

Wydział

Wydział Nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

608-691-245

E-mail

cezary.senderowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Cezary-Senderowski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

34/39

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

337/234

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

13/13

4. Liczba cytowań (Google Scholar):

585

5. Indeks Hirscha (Google Scholar):

14

6. Liczba wypromowanych doktorów:

1

7. Liczba doktorantów pod opieką:

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

Kandydat powinien być absolwentem studiów technicznych, najchętniej kierunków mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, fizyka

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Proponowany temat badawczy:

Wpływ parametrów natryskiwania gazodetonacyjnego GDS na właściwości użytkowe intermetalicznych powłok ochronnych

 

Zainteresowania naukowe promotora:

– technologie naddźwiękowego natryskiwania powłok ochronnych metodami GDS i HVOF,

– stan termo-gazo-kinetyczny naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego w warunkach detonacji gazowej,

– teoria eksperymentu przy optymalizacji parametrów procesu GDS i HVOF

– kształtowanie struktury z udziałem faz tlenkowych formowanych in-situ w procesach GDS i HVOF (badania SEM/EDS/EBSD),

– analiza fazowa XRD i tekstury intermetalicznych powłok ochronnych,

– właściwości i zastosowanie stopów intermetalicznych z układu Fe-Al, Ni-Al i Ti-Al,

– analiza rozkładu naprężeń własnych w strukturze powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie;

– analiza struktury geometrycznej powierzchni,

– metalografia i komputerowa analiza obrazu,

– analiza właściwości mechanicznych powłok ochronnych (mikrotwardość, moduł Younga w temperaturze do 1000 oC, wytrzymałość adhezyjna w próbie trójpunktowego zginania i TAT),

– przemiany fazowe w badaniach DSC,

– zużywanie tribologiczne.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                 TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?         TAK

Wydział Nauk Technicznych dysponuje urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie badań mikroskopowych z ilościową analizą obrazu, analizy struktury geometrycznej powierzchni (SGP), mikrotwardości, zmiany modułu Younga do 1000 oC, wytrzymałości adhezyjnej, przemian fazowych w badaniach termofizycznych DSC, analizy termograwimetrycznej TGA oraz badań zużyciowych.

Na wyposażeniu KTMiM znajdują się:

– profilograf stykowy,

– mikroskop sił atomowych (AFM/MFM),

– mikroskopy metalograficzne,

– tribotestery,

– maszyna wytrzymałościowa,

– pracownia metalograficzna.

Urządzeniami potrzebnymi do realizacji badań w ramach pracy doktorskiej jest skaningowy mikroskop elektronowy (SEM/EDS/EBSD) i dyfraktometr rentgenowski (XRD), których zakup planowany jest w 2023 r. Alternatywnie badania przeprowadzić można w jednostce naukowej poza UWM.