Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Zellma

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/://0000-0002-3612-3454

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki

Wydział

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

600 747 470

E-mail

anna.zellma@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

——————————————–

Dyscyplina naukowa

nauki teologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

4

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

6

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

100

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

5

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

1

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Edukacja religijna

2.                    Kształcenie pedagogiczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli religii

3.                    Wychowanie w rodzinie, szkole i w różnych grupach, inspirowane wartościami chrześcijańskimi

4.             Pedagogia tolerancji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?