Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Alina Kalinowska-Iżykowska

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/…..0000-0003-4658-7620.

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

698682668

E-mail

alina.kalinowska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Alina-Kalinowska

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

1

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

59

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Edukacja matematyczna

2.                 Konstruktywizm

3.                 Dydaktyka konstruktywistyczna

4.                  

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak