Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Tadeusz Kamiński

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1643-026X  

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523 39 37

E-mail

tkam@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wbib.uwm.edu.pl/kaifz/prof-dr-hab-tadeusz-kaminski

https://www.researchgate.net/profile/Tadeusz-Kaminski-2

Dyscyplina naukowa

NAUKI BIOLOGICZNE

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

86/86

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

505/505

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

20/19

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1557

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

23

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

4

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.  Fizjologia zwierząt

2.  Endokrynologia rozrodu

3.  Transkryptomika i proteomika

4.  Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ omentyny na profil transkryptomiczny i proteomiczny komórek luminalnych endometrium świni (Sus scrofa domestica L.) w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży”.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Tak