Konkurs w ramach dodatkowego miejsca w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024 na podstawie wniosku kierownika projektu badawczego „Identyfikacja genów i białek łożyska związanych z zatrzymaniem błon płodowych oraz pomiar stężenia progestagenów i metabolitów prostaglandyn E2 i F2a w surowicy jako potencjalnych markerów dla zatrzymania łożyska u klaczy zimnokrwistych” w ramach dyscypliny naukowej weterynaria.

Warunki względem kandydata:

 1. Tytuł zawodowy lekarza weterynarii uzyskany najpóźniej do końca lutego 2024 r..
 2. Polskie prawo jazdy (kat. B) lub równorzędne, które umożliwi doktorantowi prowadzenie samochodu osobowego;
 3. znajomość fizjologii i rozrodu koni;
 4. praktyczne i udokumentowane doświadczenie w pracy z rolnikami i hodowcami koni zimnokrwistych na terenie Warmii i Mazur;
 5. praktyczne doświadczenie w pobieraniu próbek krwi i próbek łożyska u klaczy podczas porodu; praktyczne doświadczenie w udzielaniu pomocy porodowej u koni lub podczas dystocji; praktyczne doświadczenie w leczeniu chorób okołoporodowych u klaczy;
 6. komunikowanie się (w mowie i piśmie) w języku angielskim (poziom B2 lub wyższy);
 7. mile widziane doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych zwłaszcza w języku angielskim;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność;
 10. duża motywacja do pracy;
 11. dodatkowo mile widziana wiedza i praktyczne doświadczenie w wykonywaniu testów ELISA, RNAseq, western blot, immunohistochemii;
 12. umiejętność programowania w R będzie również mile widziana;
 13. kandydat/kandydatka będzie musiał/a zostać uczestnikiem szkoły doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ukończyć jej program

Dyscyplina naukowa w ramach której odbywa się rekrutacja:

 • weterynaria

Limit miejsc:
1 miejsce


Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej formularzu dostępnym w systemie IRK,
2) kwestionariusz osobowy na formularzu dostępnym w systemie IRK,
3) kserokopia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub dyplom równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera zostaną dostarczone do dnia określonego zgodnie z § 17; w przypadku niedostarczenia dyplomu lub zaświadczenia w wyznaczonym terminie Dyrektor odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej; w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w naukach teologicznych wymagany jest dodatkowo dyplom licencjata z teologii (licentiatus in theologia), (oryginał dyplomu do wglądu),
4) dokument potwierdzający średnią ocen z przebiegu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez Uniwersytet,
5) dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów będących absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, wg wzoru określonego przez Uniwersytet),
6) zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom wraz z suplementem do dyplomu lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony, na podstawie tych przepisów, z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą)
7) oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole doktorskiej
8) opis wstępnej propozycji projektu badawczego w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 1500 słów bez wliczania bibliografii), zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metodykę badań, koncepcję i plan badań oraz wstępną bibliografię,
9) oświadczenie osoby proponowanej do pełnienia roli promotora o podjęciu opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
10) oświadczenie osoby proponowanej do pełnienia roli promotora oraz dziekana Wydziału (na którym jest zatrudniona osoba proponowana do pełnienia roli promotora) i ewentualnie innego dysponenta środków finansowych o zapewnieniu środków na realizację badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz innych aktywności naukowych wynikających z Regulaminu Szkoły Doktorskiej,
11) fotografię w formie papierowej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
12) fotografię w formacie JPG zgodną z wymaganiami stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych należy wgrać do systemu IRK,
13) kserokopię dokumentów potwierdzających wskazaną w podaniu aktywność naukową
14) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci legitymujący się obywatelstwem innym niż polskie dodatkowo składają:
-potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet) po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej

Dokumenty kandydat składa w Biurze Szkoły Doktorskiej pok. 344 (ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn) do 9 lutego 2024 roku (g. 14:00).

Forma postępowania kwalifikacyjnego:
Zgodnie z § 5 i 6 Uchwały Nr 329 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego:

 • rejestracja w IRK od 5 do 9 lutego 2024 roku,
 • przyjmowanie dokumentów do 9 lutego 2024 roku,
 • pierwszy etap postępowania konkursowego 12 lutego 2024 roku,
 • drugi etap postępowania kwalifikacyjnego – 15 lutego 2024 r.,
 • ogłoszenie wyników 16 lutego 2024 roku
Kategorie: Aktualności

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *