Rada naukowa szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie powołana!

Decyzją nr 183 Rektora UWM w Olsztynie, 31 października br. powołano Radę Naukową Szkoły Doktorskiej UWM. Od niej zależy kształt szkoły, opracowanie jej programów, regulaminów, zatwierdzanie indywidualnego planu badawczego doktoranta, zawierającego w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej a także określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów.

W skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM weszli: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący, samodzielni nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami każdej dyscypliny tworzącej szkołę doktorską, przedstawiciel doktorantów.