Program description

                                     
Lp.  Course/Przedmiot Hours  ECTS Item status/ Status przedmiotu Form of pass/Forma zaliczenia I year II year III year IV year
Total Zajęcia zorganizowane/ organized activities Inne/Other Total Bezpośredni kontakt/Direct contact self-work Praca samodzielna sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8
hour ECTS hour ECTS hour ECTS godz. ECTS hour ECTS hour ECTS hour ECTS hour ECTS
I.   General education courses/Zajęcia z kształcenia ogólnego
1  Statistical Methods for Science /Metody statystyczne w badaniach naukowych 50 45 5 4,5 2 2,5 O Grade     45 4,5                        
2 Preparation of Scientific Projects and Commercialization of Research Results /Przygotowanie projektów naukowych oraz komercjalizacja wyników badań  33 30 3 2 1 1 O Grade     30 2                        
3 Ethics in Science and Intellectual Property Law/ Etyka w nauce i prawo własności intelektualnej   18 15 3 1 0,5 0,5 O Grade 15 1                            
4 Teaching Mehods in Higher Education/Dydaktyka szkoły wyższej 33 30 3 3 1 2 O Grade 30 3                            
5 Specialised language workshops (English) in the fields of science/Specjalistyczne warsztaty językowe (język angielski) w ramach  dziedzin nauki 18 15 3 1 0,5 0,5 O Grade 15 1                            
6 Principles of writing scientific works and preparing congressional presentations/ Zasady pisania prac naukowych i przygotowania prezentacji kongresowych 18 15 3 1 0,5 0,5 O Credit 15 1                            
7 Methods for visualising data in scientific studies/Metody wizualizacji danych w opracowaniach naukowych 18 15 3 1 0,5 0,5 O Credit 15 1                            
8 History of science/ Historia nauki 18 15 3 1 0,5 0,5 O Credit     15 1                        
Total 206 180 26 14,5 6,5 8 X X 90 7 90 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.  Field education courses/ Zajęcia z grupy dziedzin/y  nauki
1 Course A/- Agricultural sciences , natural sciencee  and medical and health sciences 1)/2)                                Przedmiot A – dziedzina nauk rolniczych, ścisłych i przyrodnicznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu 1) / 2) 25 20 5 1,5 1 0,5 O Exam /Grade         20 1,5                    
2 Course B  – Engineering and technology 1)/2)       / Przedmiot B- dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 1)/2) 25 20 5 1,5 1 0,5 O Exam /Grade         20 1,5                    
3 Course C   Humanities,social sciences and Theology / Przedmiot C – dziedzina nauk humanistycznych, społecznych oraz teologicznych 1)/2) 25 20 5 1,5 1 0,5 O Exam /Grade         20 1,5                    
Total   75 60 15 4,5 3 1,5 X X 0 0 0 0 60 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 including a choice of/ w tym do wyboru: 25 20 5 1,5 1 0,5 X X         20 1,5                    
III.  Seminars/Seminaria
1 Field seminars/Seminaria dziedzinowe 68 60 8 4 2 2 O Grade     15 1     15 1     15 1 15 1    
Total 68 60 8 4 2 2 X X 0 0 15 1 0 0 15 1 0 0 15 1 15 1    
IV.  Professional practice/ Praktyki zawodowe
1 Professional practice/Praktyka zawodowa* 150 0 150 10 0 10 O Grade I year II year III year IV year
hour ECTS hour ECTS hour ECTS hour ECTS
30 2 60 4 60 4    
Total 499 300 199 33 11,5 21,5 x x 225 17,5 135 9,5 75 5 15 1
 including a choice of/w tym do wyboru: 25 20 5 1,5 1 0,5 F Exam /Zal. z oc. 0 0 20 1,5 0 0 0 0
V. Szkolenia  
1 SAFETY AND HYGIENE AT WORK/  Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 4 4 0 X X X O Credit 4 X                            
2 Animal protection training in scientific experimental and didactics /Szkolenie z zakresu ochrony zwierząt w doświadczalnictwie naukowym i dydaktyce** 27 27 0 X X X F Credit     27 X                        
1) doctoral student is obliged to carry out two subjects in the field/discipline in which he carries out an individual research plandoktorant zobowiązany jest do realizacji dwóch przedmiotów z zakresu dziedziny/dyscypliny w ramach której realizuje indywidulany plan badawczy
2) doctoral student is required to carry out one subject in the field/discipline not covered by the individual research plan/ doktorant zobowiazany jest do realizacji jednego przedmiotu z zakresu dziedziny/dyscypliny nie objętego indywidulanym planem badawczym
* doctoral student of the first year pursues a professional practice only in the form of participation in the conduct of teaching classes/ doktorant  I roku realizuje praktykę zawodową wyłącznie w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajeć dydaktycznych
** training for persons carrying out activities related to the use of animals for scientific or educational purposes/szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych