Profesor tytularny nauk rolniczych, zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Badania związane z biosurowcami, biogospodarką i odnawialnymi źródłami energii. Hodowla, produkcyjność, jakość biomasy i możliwości wykorzystania wieloletnich i jednorocznych roślin alternatywnych do celów energetycznych i przemysłowych. Technologie produkcji i logistyka pozyskiwania biosurowców, ich przetwarzania do bioproduktów o wyższej wartości dodanej oraz konwersja do biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Kaskadowe wykorzystanie różnych rodzajów biosurowców pochodzenia rolniczego i leśnego. Biokonwersja różnych rodzajów pozostałości biomasowych z wykorzystaniem owadów. Ocena efektywności ekonomicznej, energetycznej i środowiskowej uprawy, produkcji, logistyki oraz przetwórstwa biosurowców. Charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii na poziomie indywidualnym, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski