Doktor habilitowany nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadzi działania naukowe w dziedzinie historii starożytnej, głównie w zakresie badań nad dziejami Kartaginy oraz państw hellenistycznych. W obrębie przyjętej metodologii badań analizuje strukturę antycznych źródeł narracyjnych (w językach: starogreckim i łacinie), starając się dotrzeć do źródeł prymarnych i ustalić kryterium ich wiarygodności. Istotne jest w tym przypadku oparcie się na badaniu szerokich kontekstów historycznych, mających wpływ na koncepcje narracyjne prezentowane przez poszczególnych autorów. Dane wynikające z analizy źródeł narracyjnych zestawia z dowodami epigraficznymi i ikonograficznymi, przy jednoczesnej ewaluacji dotychczasowych osiągnięć naukowych. Efekty szczegółowych badań zmierzają do wypracowania nowych wniosków w zakresie rekonstrukcji funkcjonowania państwa kartagińskiego, królestw hellenistycznych i czołowych przedstawicieli epoki. W ostatnim czasie zajmuje się otoczeniem uczonych, filozofów i artystów skupionych wokół dworu Antygona II Gonatasa, historią nauki (głównie medycyny), jak również podejmuje kwestie recepcji antyku w kulturze europejskiej i światowej.

Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM