Doktor habilitowany nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska. Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Badania związane z remediacją i bioremediacja gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi, metodami sorpcyjnymi w usuwaniu zanieczyszczeń oraz środowiskowym wykorzystaniem bioproduktów z (bio)odpadów. Frakcjonowanie metali w próbkach środowiskowych. Immobilizacja metali w glebach z wykorzystaniem mineralnych i organicznych dodatków doglebowych, w tym odpadów przetworzonych biologicznie (komposty) oraz termicznie (biowęgle, popioły). Ocena skuteczności fitostabilizacji metali wspomaganej różnymi dodatkami. Technologie płukania gleb ex-situ i in-situ z wykorzystaniem biosurfaktantów roślinnych, mikrobiologicznych oraz środków nowej generacji pozyskiwanych z odpadów („zielona” remediacja). Waloryzacja remediowanych gleb.

Dr hab. inż. Mariusz Gusiatin, prof. UWM