Doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina weterynaria), zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM). Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące molekularnych mechanizmów leżących u podłoża odpowiedzi organizmu ryb na obecność zanieczyszczeń środowiska, zarówno pochodzenia naturalnego (mikotoksyny, toksyny sinicowe), jak i antropogenicznego (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

Dr hab. inż. Maciej Woźny, prof. UWM