Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

 

Imię i Nazwisko

Joanna Beata Banach-Gutierrez

Stopień, tytuł naukowy

2017 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa- prawa karnego (WPiA UWM);

2000 – stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa – postępowania karnego (WPiA UWr);

1999 – Master of Laws with a major in „Comparative and International Criminal Law and Criminal Justice” (Wydział Prawa, Uniwersytet w Helsinkach).

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9705-7665

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

664018985

E-mail

joanna.banach-gutierrez@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Banach-Gutierrez

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne;

Nauki o bezpieczeństwie.

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

6 dokumentów od 2012r. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55620114700

2.        Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

2015-2019 liczba cytowań = 7

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

2 h-index

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

2014-2021 liczba cytowań =51

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

4 h-index i 10 index 2

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

0

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

Polskim

Tak

b.

Zagranicznym

Tak (język angielski, hiszpański)

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.Prawo i postępowanie karne (w tym: międzynarodowe, porównawcze, unijne).

2.Międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka (w tym: prawo humanitarne).

3.Kryminologia współczesna (w tym: wiktymologia).

4. Europejska przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Istnieje możliwość złożenia wniosku o grant krajowy i zagraniczny, np. w ramach Programu COST Action 18121 „Cultures of Victimology”, w którym uczestniczę, będąc członkiem MC (Komitetu Zarządzającego).

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?      

Tak.