Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Jan Gancewski

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5492-6859

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Historii, Historii Powszechnej

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel. 502 512 881

E-mail: jan.gancewski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/uwm.edu.pl/historia/index.php/instytut/pracownicy/924 

Konto w serwisie ResearchGate

www/uwm.edu.pl/historia/index.php/instytut/pracownicy/924  

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Gancewski 

Dyscyplina naukowa: historia

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

56

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak_ z krajów niemieckojęzycznych

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                  Gospodarka i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

2.                  Zmiany w późnośredniowiecznej własności korporacyjnej w Europie

3.                  Kompleksy zamkowe zakonu krzyżckiego jako ośrodki gospodarki krzyżackiej

4.                  Struktura gospodarcza państwa zakonu krzyżackiego w Prusach

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.    Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Nie, dopiero z grantu celowego w danym doktoracie

2.    Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak