Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Izabela Lewandowska

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0853-7913

Zakład/Katedra/Instytut

Pracownia Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii, Katedra Historii Polski, Instytut Historii

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warrmińsko-Mazurski

Tel.

607-437-897

E-mail

iza.lewandowska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

www.izabela-lewandowska.pl

https://www.researchgate.net/profile/Izabela-Lewandowska-2

Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

118

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

4 (w latach 2017-2020)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

polskim

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Stulecie polskiej dydaktyki historii (1918-2018) – między nauką historyczną a praktyką nauczania.

2.       Urząd konserwatora zabytków w województwie olsztyńskim (1945-1989) – monografia instytucji.

3.       Założenia pałacowo-parkowe na Warmii i Mazurach po 1989 roku – historia i współczesność.

4.       Warmiacy / Mazurzy – studium historii mówionej.

5.       Władysław Ogrodziński (1918-2012). Historyk, regionalista, działacz społeczny – biografia naukowa.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie dotyczy

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy