Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Jarosław Dobkowski

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UWM w Olsztynie

Numer ORCID 

0000-0002-2010-4152

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie

Wydział

Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

692 829 255

E-mail

j.dobkowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://wpia.uwm.edu.pl/kpainob/struktura-katedry/dr-hab-jaroslaw-dobkowski-prof-uwm
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw-Dobkowski

Dyscyplina naukowa

nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

131

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

5

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Prawo administracyjne – instytucje ogólne

2.                    Prawo administracyjne ustrojowe

3.                    Prawo administracyjne materialne

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak