Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Wojciech Jarmołowski

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7654-458X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geodezji/Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48  66 77 87 814

E-mail

wojciech.jarmolowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Jarmolowski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Lądowa i Transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

16/18

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

34/32

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

5/5

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

91

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

5/5

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Analiza zaburzeń jonosferycznych wywołanych trzęsieniami Ziemi i tsunami w obserwacjach satelitów niskich orbit okołoziemskich (low-Earth orbit – LEO) (Swarm, GRACE-FO i inne)

2.                 Ocena zmian wysokości ortometrycznych/normalnych i ich wpływu na realizację Międzynarodowego Wysokościowego Układu Odniesienia (IHRF)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?    TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?     TAK