Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Wojciech Jarmołowski

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7654-458X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geodezji/Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48  66 77 87 814

E-mail

wojciech.jarmolowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Jarmolowski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Lądowa i Transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

14/13

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

31/29

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4/4

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

76

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

TAK

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Analiza spektralna obserwacji geodezyjnych satelitów niskich orbit okołoziemskich (low Earth orbit – LEO) z wykorzystaniem dyskretnej transformacji Fouriera (discrete Fourier transform-DFT).

2.     Analiza zaburzeń jonosferycznych wywołanych trzęsieniami Ziemi i tsunami w obserwacjach satelitów niskich orbit okołoziemskich (low-Earth orbit – LEO) (Swarm, GRACE-FO i inne)

3.     Analiza obserwacji anomalii powierzchni morza (sea level anomalies – SLA) oraz pola elektrycznego z wykorzystaniem satelitarnych altimetrów dwuczęstotliwościowych (Jason-2, Jason-3, Sentinel 3A/B), w odniesieniu do modelowania globalnych modeli jonosfery (GIM) i zaburzeń sejsmicznych.

4.     Analiza spektralna  z wykorzystaniem dyskretnej transformacji Fouriera (discrete Fourier transform-DFT) szeregów czasowych różnych obserwacji geodezyjnych i geofizycznych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK